Gemeente Maasdriel - tijdelijke afsluiting in verband met carnaval - centrum Kerkdriel- Mgr Zwijsenplein

DeMaasdrielgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maasdriel - tijdelijke afsluiting in verband met carnaval - centrum Kerkdriel- Mgr Zwijsenplein.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Onderwerp: tijdelijk verkeersbesluit i.v.m. carnaval in Kerkdriel _________________________________________________________________________________   Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel;   Gelet op: •het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); •het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); •de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); •de Algemene wet bestuursrecht (Awb); •het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt; •dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel is gemandateerd aan de teammanager afdeling Realisatie & Beheer.   Overwegingen : •dat jaarlijks in Kerkdriel het carnaval plaats vindt in het centrum van Kerkdriel op het Mgr. Zwijsenplein; •dat het Mgr. Zwijsenplein is gelegen binnen de bebouwde kom en een maximumsnelheid van 30 km/uur heeft; •dat het carnaval in 2024 plaats vindt van vrijdag 9 februari tot en met woensdag 14 februari 2024; •dat tijdens het carnaval een feesttent zal worden geplaatst op het Mgr. Zwijsenplein; •dat de opbouw hiervan begint op vrijdag 9 februari 2024 vanaf circa 08.00 uur. Het plein zal geheel ontruimd zijn op woensdag 14 februari 2024 om 17.00 uur, of zoveel eerder of later indien noodzakelijk; •dat gelet op de benodigdheden voor dit evenement in relatie tot de functie van bovengenoemde weg, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid het noodzakelijk is tijdelijke geslotenverklaringen in te stellen op het oostelijke deel van het Mgr. Zwijsenplein op onderstaande dagen en tijdstippen: •vrijdag 9 februari van circa 08.00 tot 00.30 uur; •zaterdag 10 februari van circa 10.00 tot 02.00 uur; •zondag 11 februari van circa 10.00 tot 02.00 uur; •maandag 12 februari van circa 10.00 tot 02.00 uur; •dinsdag 13 februari van circa 10.00 tot 02.00 uur; •woensdag 14 februari van circa 08.00 tot 17.00 uur; •dat de bovengenoemde verkeersmaatregelen kunnen worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording met dranghekken ter aanvulling in de betreffende straat, een en ander uitgevoerd conform bijgaande situatietekening; •dat het verkeer tijdens het evenement op de tijdelijke afsluitingen wordt geattendeerd door het plaatsen van gele borden met de tekst "doorgaand verkeer afgesloten"; •dat de dynamische paal omlaag gezet wordt; •dat het onderliggende wegennet voldoende alternatieven biedt voor het (fiets)verkeer, waarbij sprake is van een beperkte omrijdafstand; •dat de vrije doorgang voor hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) tijdens het evenement te allen tijde wordt gegarandeerd; •dat voor het carnaval een evenementenvergunning is verleend waarbij is aangegeven dat het groen en gras niet beschadigd mag worden; •dat deze verkeersmaatregelen op grond van artikel 15, lid 1 en lid 2, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit dienen te worden bekrachtigd; •dat de betreffende weg in eigendom en beheer is bij de gemeente Maasdriel en derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit.   Motivering:   Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 Deze maatregel wordt genomen:   •om de veiligheid op de weg te verzekeren •ter bescherming van de weggebruikers •in verband met de instandhouding van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.   Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.   Gehoord:   Overeenkomstigartikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.     Besluiten:   1.ten behoeve van het carnaval in Kerkdriel het oostelijke deel van het Mgr. Zwijsenplein in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee middels plaatsing van borden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990; 2.de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen van kracht te laten zijn tijdens carnaval op: •vrijdag 9 februari 2024 van circa 08.00 tot 00.30 uur; •zaterdag 10 februari 2024 van circa 10.00 tot 02.00 uur; •zondag 11 februari 2024 van circa tot 10.00 tot 02.00 uur; •maandag 12 februari 2024 van circa 10.00 tot 02.00 uur; •dinsdag 13 februari 2024 van circa 10.00 tot 02.00 uur; •woensdag 14 februari 2024 van circa 08.00 tot 17.00 uur; 3.dit verkeersbesluit als opgeheven te beschouwen op het moment dat de onder 1. en 2. genoemde maatregelen niet langer noodzakelijk zijn; 4.bovengenoemde verkeersmaatregelen kunnen worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording met afzethekken ter aanvulling, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.   Kerkdriel, 11 januari 2024   Namens het college van Maasdriel,       R. Lamain teammanager afdeling Realisatie & Beheer.     Niet mee eens? Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).   Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaasdrielgids.nl op 23-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maasdriel, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaasdrielgids.nl
Redactie deMaasdrielgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maasdriel
  2. 9b35d7d9e5c373f71c2965b91a887eb1

Gerelateerde berichten