Gemeente Maasdriel - Instellen eenrichtingverkeer en laad-los zone - Nieuwstraat Kerkdriel

DeMaasdrielgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maasdriel - Instellen eenrichtingverkeer en laad-los zone - Nieuwstraat Kerkdriel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Uitbreiding eenrichtingverkeer en instellen laad/los zone en parkeerverbod Nieuwstraat Kerkdriel   Ons kenmerk VKB15-2024     Gelet op •Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Maasdriel; •Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd; •Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.   Grondslag Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: •het verzekeren van de veiligheid op de weg; •het beschermen van weggebruikers en passagiers; •het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: •de Wegenverkeerswet 1994; •het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; •uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens; •het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; •de Algemene wet bestuursrecht; •het verkeersbordenboek (VNVF); zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.   Motivering Voortkomend uit aanpassingen is het gedeelte van het Mgr. Zwijsenplein, dat is gelegen tussen de Dalemstraat en Nieuwstraat, niet ingericht als eenrichtingsverkeer. Het verkeer rijdt zich daardoor nabij de Nieuwstraat vast. Gevolg is dat er gevaarlijke situaties ontstaan omdat het verkeer daar moet keren of ervoor kiest om tegen de rijrichting in door de Nieuwstraat te rijden. Door het instellen van eenrichtingsverkeer op desbetreffend deel wordt meer duidelijkheid gecreëerd en het risico op deze gevaarlijke situaties ingeperkt. Om parkeren tegen te gaan blijft op desbetreffend deel het parkeerverbod van kracht. Voor gehuisveste ondernemingen wordt op desbetreffend deel een laad/los zone ingesteld.   Maatregel Het uitbreiden van een eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de Nieuwstraat in Kerkdriel. Fietsers en bromfietsers uitgezonderd. De Nieuwstraat is vanaf de oostelijke kant wel toegankelijk voor al het verkeer. Op het laatste deel vanuit de oostelijke kant wordt een laad/los zone en parkeerverbod ingesteld.   Overwegende dat •De genoemde weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Maasdriel en dat de gemeente derhalve bevoegd is tot het instellen van eenrichtingverkeer; •Dat de Nieuwstraat een erftoegangsweg is binnen de kom en daarmee deel uitmaakt van het verblijfsgebied; •Door het nieuwe plein is er een onlogische verkeerssituatie ontstaan op het eerste deel van de Nieuwstraat vanuit westelijke richting; •Dat met het uitbreiden van een eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer de veiligheid beter gewaarborgd is; •Het eenrichtingsverkeer uitgezonderd is voor fietsers en bromfietsers; •Dat een laad/los-zone en parkeerverbod wordt ingesteld; •Dat dit gebruik geregeld is in artikel 62 van het RVV 1990, namelijk ‘weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden’; •Dat het belang van een goede en logische verkeerscirculatie prevaleert boven het vrijelijk kunnen kiezen van de kortste rijroute; •Dat deze maatregel gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van de verkeersborden C02 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord OB54 en verkeersbord E1 en E7; •Dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersbord C02 met het betreffende onderbord OB-54 van bijlage 1 van het RVV 1990 en borden E1 en E7 een verkeersbesluit is vereist; •Dat de borden D05r en D05l weggehaald worden; •Dat gelet op artikel 2 van het WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel; •Dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht; •Er overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van provincie Gelderland over de genoemde verkeersmaatregelen.   Mede gelet op •Gelet op artikel 23 van het BABW en het feit dat het weggedeelte waarop dit besluit betrekking heeft, onder beheer van de gemeente Maasdriel valt; •Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland inzake de handhaafbaarheid; •Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt op de website Overheid.nl.   Besluit Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten: •Om de Nieuwstraat in westelijke richting in zijn geheel eenrichting te maken met uitzondering voor fietsers en bromfietsers; •De Nieuwstraat wel vanaf oostelijke richting toegankelijk is; •Dit aan de weggebruikers kenbaar te maken door middel van het plaatsen van de verkeersborden C02 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord OB-54 en verkeersborden E1 en E7; •De verkeersmaatregel vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage: VKB15-2024 ERVKLLZ Situatieschets d.d.: 17-05-2024         Stuur uw bezwaar naar: Burgemeester en wethouders gemeente Maasdriel T.a.v. afdeling verkeer de heer J. van Leeuwen Postbus 10.000 5300 GA Kerkdriel   Of dien uw bezwaar online in. U kunt via www.maasdriel.nl/bezwaar het formulier hiervoor vinden. Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie bepaalt ook of u gelegenheid krijgt om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw bezwaarschrift bedraagt twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden.   Ondanks uw bezwaarschrift treedt het besluit wel in werking. Als u dat tegen wilt houden en u hebt daarvoor een dringende reden, dan kunt u de rechtbank in Arnhem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kunt u pas doen nadat u uw bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend. De behandeling van een verzoek door de voorzieningenrechter is niet gratis.   Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.   Afschriften •Politie-eenheid Oost-Nederland, D.R.O.S., Infrastructuur, Verkeersadvisering. Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen; •Team beheer, t.a.v. de heer J. van Leeuwen •Team Communicatie (voor ter inzagelegging); •Archief (origineel).

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaasdrielgids.nl op 23-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maasdriel, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deMaasdrielgids.nl
Redactie deMaasdrielgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maasdriel
  2. d8f8e096478022696bf549602addb25c

Gerelateerde berichten