Gemeente Maasdriel - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Secretaris Janssenstraat 16 Rossum

DeMaasdrielgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maasdriel - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Secretaris Janssenstraat 16 Rossum.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Onderwerp: VKB16-2024 Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Secretaris Janssenstraat te Rossum Datum besluit: 2 februari 2024 _________________________________________________________________________________   Besluit Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Secretaris Janssenstraat voor huisnummer 16 in Rossum ten behoeve van de bewoner van de Secretaris Janssenstraat 16, conform bijgevoegde illustratie met kenmerk VKB16-2024, ter plaatse aangeduid door bord E6 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Uitsluitend de auto van deze bewoner mag hierop worden geparkeerd. dat deze gehandicaptenparkeerplaats geldt gedurende het gehele etmaal, onder de navolgende voorwaarden: Bij het bord mag binnen het daarbij aangebrachte parkeervak uitsluitend het motor- of gehandicaptenvoertuig worden geparkeerd, het kenteken van dat motorvoertuig moet overeenstemmen met het door de gemeente aangebrachte onderbord met kenteken; Aan burgemeester en wethouders moet mededeling worden gedaan van: - afschaffing van het motor- of gehandicaptenvoertuig; - verhuizing; - vervanging van het voertuig, onder opgaaf van het nieuwe kenteken, waarna het onderbord wordt vernieuwd. Dit verkeersbesluit onmiddellijk in werking te laten treden.   Toelichting/motivering Een verkeersbesluit is in dit geval wettelijk verplicht Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken (artikel 15, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994).   Het toekennen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is wettelijk verplicht om dit via een verkeersbesluit te doen.   Het college is wettelijk bevoegd; de t eammanager heeft mandaat Het college is bevoegd om verkeersbesluiten te nemen (artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994). De teammanager van Realisatie en Beheer is door het college gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten.   Het verkeersbesluit moet worden gemotiveerd aan de hand van het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 De motivering van het verkeersbesluit vermeldt in ieder geval welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen (artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).   Overleg met de politie is noodzakelijk Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.   Het toetsingskader voor de aanvraag Alleen ter bescherming van één of meer van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 daarin genoemde belangen kan een verkeersbesluit worden genomen.   De aanvrager heeft op grond van zijn handicap verzocht op het wegdek ter hoogte van zijn woning een parkeervak aan te duiden als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Op het perceel van de betrokkene is geen gelegenheid om te parkeren.   De betrokkene is woonachtig binnen de bebouwde kom, de straat is beheer bij de gemeente Maasdriel.   In de Secretaris Janssenstraat komt het regelmatig voor dat de parkeerplaatsen in de omgeving van de woning van de betrokkene bezet zijn. Dat betekent dat er situaties kunnen voordoen de betrokkene meer dan 100 meter moet lopen om zijn woning te bereiken.   Aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder. Aanvrager voldoet aan de overige eisen.   Deze maatregel wordt genomen ter verzekering van de veiligheid op de weg en ter bescherming van de weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Namens het college van Maasdriel       R. Lamain Interim Teammanager Realisatie & Beheer     Niet mee eens? Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).   Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaasdrielgids.nl op 06-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maasdriel, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaasdrielgids.nl
Redactie deMaasdrielgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maasdriel
  2. ddca1e6f6b1ea27784a984cce63e73e4

Gerelateerde berichten